BIBLIJA
Sveto Pismo
Proucavanje Biblije


Hram, crkve i džamije - materijalne građevine.
U Svetom Pismu, Bog ne meri vreme, tako da ne postoji nijedan datum ili godina kako bi istoričari imali svoj kompas. Za Boga je jedan dan kao hiljadu godina i obratno. Jer kao što rekoh, Bog ne meri vreme. Ako imamo drugačije mišljenje nego što imaju verske zajednice onda nas nazivaju jereticima. Svaki čovek je jedinka za sebe. Svi ljudi su različiti! Treba sa ljudima pričati o Svevišnjem. Ko ima drugačije mišljenje, tu je Sveto Pismo da proverimo jedan drugoga. A Bog sudi svima nama. Bog kaže: “Ne sudi da ti se ne sudi!“ Svako neka ostane u svom uverenju, ali jedan drugoga da ne vredjamo. Treba da se poštujemo i uvažavamo. Da se ne svadjamo! Jer je mnogo važno da govorimo o Bogu i Božijim putevima.
Čitajući Sveto Pismo, kako Stari tako i Novi Zavet, trebamo saznati šta Bog od nas traži. Treba da poštujemo Deset Božijih Zapovesti! Kako piše Bog. I samim time, neće biti nikakvih nesuglasica medju ljudima, bez obzira kojoj verskoj zajednici pripadali ili crkvi. Kad govorimo o Bogu, tada utvrdjujemo jedan drugoga. Gde su sabrani dva tri u Hristovo ime, tu je i Hristos. Ja lično ne idem ni u jednu versku zajednicu ali rado govorim o Bogu, sa svim ljudima iz svih sfera života. Bog ne gleda na ljude ko je ko. On nas sve rado voli i poznaje još iz majčine utrobe. Naš tvorac, zna sve naše mane, slabosti i vrline. Ne trebamo zloupotrebljavati Božije namere! 

Verske zajednice, idolski hramovi i neznabožački hramovi su samo materijalne gradjevine. U njima se povremeno okupljaju vernici i koji imaju neku materijalnu korist. Apostol Pavle je stalno naglašavao, da se čuvamo praznih materijalnih zdanja u kojima caruje filozofija i demagogija. Mi se moramo čuvati da nas filozofi ne zarobe svojom filozofijom i materijalnošću. Bogu ne treba novac, a mi ako smo nešto naučili o Bogu čitajući Sveto Pismo, znamo i trebamo znati da ne smemo biti trgovci Božijim rečima.
Bog ne stanuje u gradjevinama koje su sagradili ljudi. Bog i istina o Bogu treba biti u našem čistom i pravednom srcu. Jer svaki čovek stičući duhovno znanje, ima u sebi veru. Filozofija ljudska propadljiva je kao i sva materijalna dobra i novac. U takvim filozofijama i gradjevinama, ne prebiva Bog. U ovome životu treba da sazrevamo duhovno, kako bi živeli u Božijem carstvu. Sve ovozemaljsko je propadljivo, čovek je na zemlji privremeno. Svoje srce treba da pripremi za neraspadljivo nebesko carstvo. Svako ko veruje u Boga je crkva. I samim time u njegovom bicu prebiva Otac, Sin i Sveti Duh (Sila Najvišega).

Ja volim Boga i bez hrama. Vera je duhovna, a ne materijalna. Meni crkve, hramovi, džamije, sinagoge ili verske zajednice nisu potrebne da bi upoznao Boga ili verovao u Boga. Dovoljno je samo Sveto Pismo. I da čovek traži Svevišnjega. Koji nije čuo za Boga, ako je u Božijoj milosti, naći će ga. Želim svima da budete u Božijoj milosti i da nadjete Najvišega. Mir s vama i da nadjete Svevišnjega. Stefanović Nebojša
Evo ću doći uskoro. Blago onome koji drži reči proroštva ove knjige? Ja Jovan videh ovo i čuh i kad čuh i videh, padoh da se poklonim na noge anđela koji mi ovo pokaza ali mi on reče: Gle, nemoj, jer sam ja drug tvoj u službi i braće tvoje proroka i onih koji drže reči ove knjige. Bogu se pokloni! Jovanovo Otkrivenje 22 - 7, 8, 9
Ako rečemo da greha nemamo, sebe varamo, i istine nema u nama. Ako ispovedamo grehe svoje, veran je on i pravedan da nam oprosti grehe naše, i očisti nas od svake nepravde. Ako rečemo da ne sagrešismo, pravimo ga lažom i reč njegova nije u nama. 

Prva Jovanova Poslanica 1 - 8, 9
Noći tamo neće biti i neće trebati žiška ni svetlosti, jer će ih obasjavati Gospod, Bog, i on će carevati na vekove vekova. 

Jovanovo Otkrivenje 22 - 5
Ko je nepravedan neka još bude nepravedan, a ko je pogan neka se još pogani, a ko je pravedan neka još čini pravdu, a ko je svet neka se još sveti. Evo ću doći uskoro, i nagrada moja sa mnom, da dam svakome po delima njegovim. Ja sam Alfa i Omega, Prvi i Poslednji, Početak i Svršetak. Jovanovo Otkrivenje 22 - 11, 12, 13
Zatim videh veliki beo presto i onoga koji seđaše na njemu. Od lica njegovog bežahu i nebo i zemlja i ne nađe se mesta za njih i videh mrtvace male i velike gde stoje pred prestolom. I otvoriše se knjige. I druga se knjiga otvori, koja je knjiga života. Mrtvacima bi suđeno po delima njihovim kako je napisano u tim knjigama. Jovanovo Otkrivenje 20 - 11, 12, 13
Hrama ne videh u njemu, jer je njemu hram Gospod, Bog Svedržitelj i jagnje. Grad ne potrebuje sunca ni meseca da mu svetle, jer ga slava Božija obasjava i žižak je njegov jagnje. Jovanovo Otkrivenje 21 - 22, 23
Ne ljubite svet, ni što je u svetu. Ako ko ljubi svet, nema ljubavi Očine u njemu. Jer sve što je na svetu, putine žednje, žudnje očiju i bez života, nije od Oca, nego je od ovoga sveta. A svet prolazi, i sa njim i žudnje njegove; ali onaj koji volju Božiju čini ostaje do veka. 

Prva Jovanova Poslanica 2 - 15, 16,
Videh zver i kraljeve zemlje i vojnike njihove skupljene da ratuju s onim što je na konju i svojskom njegovom. I bi uhvaćena zver, i s njom lažni prorok koji učini pred njom znake kojima prevari one koji primiše žig zveri i koji se klanjaju liku njezinome. Živi behu oboje bačeni u zapaljivo jezero od oganja i sumpora.

 Jovanovo Otkrivenje 19 - 19, 20
I on uhvati aždahu, staru zmiju, koja je đavo i sotona, i sveza ga na hiljadu godina. I baci ga u bezdan, i zatvori ga i začepi nad njim, da više ne zavodi narode dok se ne navrši hiljadu godina. Zatim on treba da bude odrešen na malo vremena. 

Jovanovo Otkrivenje 20 - 2, 3
I oni oživeše i kraljevaše s Hristom hiljadu godina. A ostali mrtvaci ne oživeše dokle se ne svrši hiljada godina. To je prvo uskrsenje. Blaženi su i sveti koji imaju deo u prvom uskrsenju: Nad njima druga smrt nema vlasti, nego će biti sveštenici Bogu i Hristu, i carevaše s njim hiljadu godina. 

Jovanovo Otkrivenje 20 - 4, 5, 6
I smrt i predeo mrtvih behu bačeni u jezero ognjeno. I to je druga smrt. I ko se ne nađe zapisan u knjizi života bi bačen u jezero ognjeno. 

Jovanovo Otkrivenje 20 - 14
Zatim videh novo nebo i novu zemlju, jer prvo nebo i prva zemlja prođoše i mora više ne beše. I videh sveti grad, nov Jerusalim, silazi od Boga s neba, opremljen kao nevesta ukrašena za svog zaručnika. 

Jovanovo Otkrivenje 21 - 1, 2
Napolje psi i varalice, bludnici i krvnici i idolopoklonici i svaki koji ljubi i upotrebi laž? Ja Isus poslah anđela svoga, da vam ovo posvedoči u crkvama. Ja sam izdanak potomstva Davidova, sjajna zvezda Danica. 

Jovanovo Otkrivenje 22 - 15, 16
Svedočim svakome koji čuje reči proroštva ove knjige: Ako ko dometne ovome, Bog će nametnuti na njega zla napisana u ovoj knjizi, ako ko oduzme od reči knjige ovoga proroštva, Bog će oduzeti njegov deo.

Jovanovo Otkrivenje 22 - 18
Govori onaj koji ovo svedoči: Da, doći ću uskoro! Amin! Dođi, Gospode Isuse! Milost Gospoda našega Isusa Hrista sa svima! Amin!Hram, crkve i džamije

2014 Proucavanjebiblije.com – Dozvoljeno kopiranje i umnožavanje sadržaja.