Proucavanje Biblije


Sveto Pismo
BIBLIJA
Duhovna spoznaja jednog običnog smrtnika - vernika u Oca Sina i Svetoga Duha

Hrišćanin Nebojša Stefanović rođen 22.12.1962.god. u osam časova i deset minuta ujutru, jednog zimskog dana u Paraćinu.
Živim u selu Trešnjevica kod Paraćina. Sveto Pismo proučavam od 1989 godine. Nisam ni u jednoj crkvi niti u verskim zajednicama, a ni u sektama. Kako ja, tako i moja porodica: supruga Mira i sin Alen. Za sve crkve, verske zajednice, sekte i sve religije svetske, merodavno je Sveto Pismo. Svaku crkvu, versku zajednicu, sektu i religiju možes da proveriš Svetim Pismom da li stoji u istini. Samo je tu istina o Bogu, jer je sam Bog pisao Sveto Pismo preko proroka i apostola.

Sve je u Svetom Pismu od Boga napisano. Nema se šta oduzeti ili dodati. Sve je Bog to savršeno napisao. Kakav je početak i kakav će biti kraj. Na nama je da proučavamo Sveto Pismo. Istražujemo sve to uz Božiju pomoć. Da bi razumeli Sveto Pismo treba da nađemo milost pred Bogom putem molitve. Trebamo biti ko mala deca ponizni, da tražimo Boga, da se Bog smiluje na nas i da nađemo milost pred Bogom. Da nas Bog pozove k sebi da primimo nauku njegovu.

Hristos kaže: 

"Hvalim te, Oče, Gospode neba i zemlje, što si ovo sakrio od premudrih i učenih, a objavio si deci. Da, Oče, hvalim te što je tako bila volja tvoja! Niko neće doći k meni ako ga moj otac ne pozove. (ili) Jer je vama dano da poznate tajne kraljevstva nebeskoga, a njima nije dano." Jevandjelje po Mateju (11-25, 26 i 13-11, 12)

Što znači nekom čoveku je dano da pozna Carstvo Nebesko, a nekome nije. Da bi ušli u Carstvo Nebesko moramo biti kao mala deca, jer malo dete ne zna za zlo. Tek kad poraste malo dete, ono se opredeljuje gde će i šta hoće. Čovek ima slobodnu volju da sam odlučuje da li će se opredeliti za Boga ili drugu stranu. Jedini odgovor ima Sveto Pismo odkud dolazimo i gde idemo. Kakav je početak i kakav je kraj. Da li postoji posle života život? 
Prva Božija zapovest glasi: 

"Ja sam Gospod Bog tvoj, koji sam te izveo iz zemlje Egipatske, iz doma robovanja. Nećeš imati drugih bogova pred licem mojim. Nećeš graditi sebi kipa rezana niti slike od onoga što je gore na nebu, ili dole na zemlji, ili u vodi ispod zemlje. Nećeš im se klanjati niti im služiti, jer sam ja Gospod, Bog tvoj, Bog ljubomorni koji kažnjava grehe otaca do trećega i do četvrtoga kolena, na sinovima onih koji me mrze; A činim milost do hiljaditog kolena koji me vole i čuvaju zapovesti moje." Druga knjiga Mojsijeva (Izlazak)  20-2, 3, 4, 5 i 6
Bog kaže da je ljubomorni Bog. Što znači da trebamo da obožavamo Boga neba i zemlje, Svevišnjeg Boga nad bogovima i da samo Bogu služimo, da nemamo druge bogove ili idole, da ne obožavamo čoveka, kraljeve, andjele, sotonu i njegove sluge. Da nemamo baš nikakvih idola niti da im se klanjamo. Šta je čovek? - Običan smrtnik, njegov životni vek je 100-tinu godina i manje.

Sveto Pismo piše: "I ocem ne zovite nikoga na zemlji, jer je samo jedan Otac vaš, onaj koji je na nebesima. Niti se zovite vođama, jer je jedini vođa vaš Hristos." Jevandjelje po Mateju (23-9, 10)

U početku stvori Bog nebo i zemlju. Zemlja beše pusta i prazna; nad bezdanom beše tama, i duh Božiji lebdijaše nad vodama.

Postanje 1 - 1, 2

Zatim Bog reče: Da načinimo čoveka po obličiju i po prilici našoj, pa neka ima on vlast nad ribama morskim i nad pticama nebeskim i nad životinjama i nad celom zemljom, i nad svim gmizavcima koji gmižu po celoj zemlji.

Postanje 1 - 26


I Bog stvori čoveka po obličiju svome; po obličiju Božijemu stvori ga; stvori čoveka i ženu.

Postanje 1 - 27

Još reče Bog: Evo dajem vam sve bilje što nosi seme po svoj zemlji i sva drveta rodna koja nose seme. To da vam je za hranu.

Postanje 1 - 30
Tako se dovršiše nebesa i zemlja i sva vojska njihova. 

Postanje 2 - 1
Gospod, Bog, stvori čoveka od Praha zemaljskoga i dunu mu u nos dah života; i čovek posta živo biće. 

Postanje 2 - 7
Tad čuše glas Gospoda, Boga, koji pred veče iđaše po vrtu, i čovek i žena njegova sakriše se od lica Gospoda, Boga, u drveće u vrtu. 

Postanje 3 - 8
Sa znojem lica svoga naješćeš se hleba, dokle se ne vratiš u zemlju od koje si uzet jer ti si prah i u prah ćeš se vratiti. 

Postanje 3 - 19
Koji zlo za dobro vraća, zlo mu se neće od kuće odmaći. 

Poslovice 16 - 13
Ako dobro činiš ispravićeš lice svoje, ali ako zlo činiš to greh sa tvog praga vreba i žudnja je njegova na tebe okrenuta; ali ti treba da ga savladaš. 

Postanje 4 - 7
Svi dani Enohovi behu trista i šezdeset i pet godina. Enoh hodaše uvek po volji Božijoj, pa ga nestade, jer ga Bog uze. 

Postanje 5 - 24
A Bog reče; Šta učini? Glas krvi brata tvoga vapije sa zemlje do mene. 

Postanje 4 - 10
I bi potop na zemlji za četrdeset dana. 

Postanje 7 - 17
I videći sinovi Božiji kćeri čovečije kako su lepe i uzimahu za žene sve one koje izabrahu. 

Postanje 6 - 2
Opet jednog dana dođoše sinovi Božiji stupiše pred Gospoda, a sa njima dođe i Sotona te i on pristupi pred Gospoda. 

Jov 2 - 1
Svi dani Matusalovi  behu devet stotina i šezdeset i devet godina. Zatim on umre. 

Postanje 5 - 27
Sve što imaše daha života u nozdrvama, sve što beše na suhu, sve pomre. 

Postanje 7 - 22
I tada Bog reče; Neće se duh moj do veka s ljudima prepirati, jer su oni samo put i zato će dani njihovi biti sto dvadeset godina.  Postanje 6 - 3
Neću više kleti zemlje, jer su misli srca čovečijega zle od mladosti njegove; niti ću više udaraiti sve što živi kao što učinih. Postanje 8 - 21
Dok zemlja traje neće nestati ni setve ni žetve, ni studeni ni vrućine, ni leta ni zime, ni dana ni noći. Postanje 8 - 22
Sve što se miče i živi služiće vam za hranu; sve ja to vama dajem, kao zelenu travu. Postanje 9 - 3
Postavljam savez svoj s vama, i od sada neće ni jedna put izginuti od voda od potopa, niti će više biti potopa da zatre zemlju. Postanje 9 - 11
Ali ne jedite mesa sa životom njegovim, to jest sa krvlju njegovom. 

Postanje 9 - 4
Kao što bi u dane Lotove opet će biti. Jeđahu ljudi, pijahu, kupovahu, prodavahu, seđahu, ziđahu, a u dan kad izađe Lot iz Sodoma, udari oganj i sumpor s neba i pogubi sve. Tako će biti u onaj dan kad se pojavi Sin čovečiji. Jevanđelje po Luki 17 - 28, 29, 30
Gospod reče: Lice moje nećeš videti, jer ne može čovek mene videti i ostati živ. Knjiga Druga - Izlazak 33 - 20Duhovna spoznaja

2014 Proucavanjebiblije.com – Dozvoljeno kopiranje i umnožavanje sadržaja.