Proucavanje Biblije


BIBLIJA
Sveto Pismo
Novo nebo i zemlja.
Pismo govori da će Hristos biti sa izabranima i živeće sa njima na novoj zemlji. Neće više biti bolesti i plača. Neće više ljudi umirati, nego će da žive večno sa Hristom. Neće biti ni sunca i meseca. Neće biti noći, biće samo dan. Hristos ima da obasjava sve izabrane i na njegovoj zemlji. Više neće biti kvarova.

Hrama ne videh u njemu, jer je njemu hram Gospod, Bog Svedržitelj i jagnje. Grad ne potrebije sunca ni meseca da mu svetle, jer ga slava Božja obasjava i žižak je njegov jagnje. Narodi će u svetlosti njegovoj hoditi, i kraljevi zemalje doneće slavu i čast svoju u njega. Vrata se njegova neće zatvarati danju, jer onde noći neće biti. I prinosiće mu se slava i čast naroda. I neće u njega ući ništa pogano i niko koji bi se podao mrzosti i laži, nego samo oni koji su zapisani u jagnjetovoj knjizi života. (Jovanovo Otkrivenje 21:22-27)

Hristos sam biće sa izabranima. Videće izabrani Oca i Sina i Silu Najvišega. Videće lica njihova. I više neće biti prokletstva, i presto Božji i janjetov biće u njemu, i sluge njegove posluživaće ga,  i gledaće lice njegovo, i ime njegovo bićr na čelima njihovim. Noći tamo neće biti i neće trebati žiška ni svetlosti, jer će ih obasjavati Gospod, Bog, i on će kraljevati na vekove vekova. (Jovanovo Otkrivenje 22-3, 4, 5)

Lepo je živeti na ovakvoj zemlji, što je obećao Gospod Bog. Gde nema kvarova, bolesti i vike. Sve je uredjeno za čoveka da mirno živi bez stresova i večno da živi u zajednici sa Bogom i Hristom. Ali moramo da imamo veru u Boga! Da budemo savršeni, nemajući ništa nevaljalo iz prethodnog života. Uzimaće se ono što je najbolje u nama. Reči iz Svetog Pisma. Tim rečnikom ćemo govoriti. 
Ono što u nama, ne bude dobro, to će Bog da odstrani i neće nam više dolaziti napamet. Jer ćemo u sebi imati spoznaju Svetog Duha i reči koje su Bogu ugodne, kao što je Hristos imao na zemlji. Hristos je na zemlji bio bez greha. Bio je iskušavan, mučen ali greha nije imao. On je umro za naše grehe i mi da se spasimo, kako bi imali večni život. Da budemo sa njim i da imamo tu čast biti sa Bogom i Hristom, na vek vekova. Amin. Sve ovo što je pišem možete da proverite u Svetom Pismu. Pismo samo sebe tumači. Samo treba čovek da se moli Bogu, da mu Bog da Svetog Duha u ovom životu. i da ima Svetog Duha u drugom životu. Verujete u Boga i nikome ne činite zlo! Na zemlji ste za malo, a sa Bogom ste na vek vekova. Verujte u Svevišnjeg da bi dobili večni život. Neka je Bog sa vama u sve vaše dane na zemlji. Da te Bog blagoslovi, Gospod da te čuva i da te obasjava Gospod licem svojim i da ti bude milostiv! Da Gospod obrati lice svoje k tebi i dade ti mir!

Neka je Bog sa vama. Amin. 
Stefanvić Nebojša
Evo ga, dolazi s oblacima. I videće ga svako oko, i oni koji ga probodoše; i zajaukaće zbog njega sva plemena na zemlji. Da! Amin! Ja sam Alfa i Omega, govori Gospod koji jest, i koji beše, i koji dolazi, Svemoćni. Jovanovo Otkrivenje 1 - 7, 8
Po licimernosti lažnih učitelja koji imaju žig pokvarenosti na savesti svojoj; koji zabranjuju ženiti se i uzimati jela koja Bog stvori i da ih sa zahvalnošću jedu verni i oni koji istinu poznaše. Jer sve što je Bog stvorio dobro, i ništa nije na odmet kad se prima sa zahvalnošću. 

Prva Pavlova Poslanica Timotiju 4 - 2, 3, 4
A svaki duh koji ne priznaje Isusa, nije od Boga, i on je antihristov, za čiji dolazak čuste, i sad je već na svetu. 

Prva Jovanova Poslanica 4 - 3
Ko god dalje ide i ne stoji u nauci Hristovoj, taj nema Boga, a koji stoji u toj nauci taj ima i Oca i Sina. Ako ko dolazi k vama i ove nauke ne donosi, ne primajte ga u kuću, i ne pozdravljajte ga, jer ko ga pozdravi saučestvuje u njegovim zlim delima. Druga Jovanova Poslanica 9, 10, 11 
Nikoga da ne opadaju, da budu miroljubivi i uzdržani, i dobri prema svim ljudima. Jer mi bejasmo negda nerazumni i nepokorni i zastranjeni, podložni svakim žudnjama i strastima, živeći u pakosti i zavisti, mrski drugima i mrzeći se uzajamno. Pavlova Poslanica Titu 3 - 2, 3
Ali će doći dan Gospdonji kao lupež, u taj da će nebesa s hukom proći i zažareni će stihije da se raspadnu, i zemlja i sva dela na njoj sagoreće. Druga Petrova Poslanica 3 - 10
Ko počini greh od đavola je, jer đavo greši od početka. Sin se Božiji zato javi da uništi dela đavola. Prva Jovanova Poslanica 3 - 7, 8
Čujte, ljubljena braćo moja, ne izabrali Bog siromahe pred svetom, da budu bogati u veri i naslednici carstva koje obeća onima koji njega ljube! A vi cvelite siromaha! Nisu li to bogati koji vas muče i vuku na sudove? Ne hule li oni na dobro ime koje imate? 

Jakovljeva Poslanica 2 - 5, 6
Muče li se ko među vama, neka se moli; je li ko veseo neka peva pesme blagodarenja. 

Jakovljeva Poslanica 5 - 13
Koji, uvređen, ne odgovori uvredom, mučen, ne izusti pretnje, nego se oslanjaše na onoga koji pravo sudi; koji naše grehe naše sam iznese na telu svome na drvo, da bismo mi umrli gresima za pravdu živeli, i čijem se ranama vi isceliste. 

Prva Petrova Poslanica 2 - 23, 24
Jer kad Bog ne poštedi anđela koji zgrešiše, nego ih baci u bezdan i metnu u okove mraka, i zadrža ih za sud i provoga sveta ne poštedi, nego sačuva Noja, propovednika pravde, i sa njim još samo sedmoricu i navede potop na svet bezdušnika. 

Druga Petrova Poslanica 2 - 4, 5
Ali ovo da vam bude poznato ljubljeni: Da je jedan dan pred Gospodom hiljada godina, a hiljada godina kao jedan dan. 

Druga Petrova Poslanica 3 - 8
Čekajući i želeći da bude što skorije pojavljanje Božijeg dana, u koji će se zapaljena nebesa raščiniti i zažareni elementi rastopiti? Ali mi očekujemo po obećanju njegovu novo nebo i novu zemlju u kojoj će pravda nastavati. 

Druga Petrova Poslanica 3 - 12, 13
Boga nije niko nikad video; ako imamo ljubav među sobom, Bog u nama stoji, i ljubav je njegova savršena u nama. Po tome poznajemo da u njemu stojimo, i on u nama, što nam je dao duha svoga. 

Prva Jovanova Poslanica 4 - 12, 13
Blago onome koji čita i onima koji slušaju reč proroštva i drže što je napisano u njemu! Jer je vreme blizu. 

Jovanovo Otkrivenje 1 - 3Novo nebo i nova zemlja

2014 Proucavanjebiblije.com – Dozvoljeno kopiranje i umnožavanje sadržaja.

Ne pomiči staru među što su oci tvoji postavili. 

Poslovice 22 - 28